Medezeggenschapsraad

Sinds begin jaren ’80 kent het onderwijs een wettelijke medezeggenschapsregeling. Sindsdien is elke school verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeel en ouders  invloed kunnen uitoefenen op het door het bevoegd gezag gevoerde beleid voor hun school. Ook op OBS Delfshaven is een medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad, kortweg de MR, heeft instemmingsrecht als het gaat om het schoolplan en de schoolgids, het schoolreglement, ouderparticipatie, organisatie en meer van dergelijke zaken. De ouders in de MR hebben ook instemmingsrecht als het gaat om de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over beleidsplannen, personeelsbeleid, enzovoorts.

De MR-leden (ouders) hebben een zittingstermijn van 2 jaar. Nieuwe leden worden ieder jaar door en vanuit de ouders van OBS Delfshaven gekozen. Alle ouders kunnen zich verkiesbaar stellen als er vacatures zijn.

Namens de leraren zitten de volgende personen in de MR:

  • Ernst Kruijd
  • Roos Kapoen
  • Jooske Zuidema

Namens de ouders zijn dit:

  • Dhr. M. Ahajjam
  • Dhr. G. Neeleman
  • vacature locatie Pieter de Hoochstraat

De ouders hebben kinderen in verschillende groepen, en weten daardoor goed wat er leeft onder de ouders.

De directie (Angelique Snoei) woont de vergaderingen op verzoek bij en heeft een adviserende rol.

Terug