De Tweede Haven

De Tweede Haven

Door passend onderwijs krijgen scholen te maken met meer
diversiteit in de klassen en met een toename van leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften. De ambitie van PPO
Rotterdam - ons samenwerkingsverband - is om in alle
wijken een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen te
creëren. Concreet betekent dit dat leerlingen zoveel mogelijk
in de eigen wijk onderwijs kunnen volgen. Alle basisscholen
in de wijk Delfshaven hebben dan ook bijgedragen aan het
schrijven van een wijkplan. Hierin staat omschreven op
welke wijze deze basisscholen handen en voeten geven aan
passend onderwijs in de wijk. De Tweede Haven is hier een
voorbeeld van en daarmee een gezamenlijk initiatief van
alle bassischolen in de wijk Delfshaven om aan de ambitie
van PPO Rotterdam bij te dragen.

Wat is De Tweede Haven?
De Tweede Haven is bedoeld voor leerlingen van de groepen
4 tot en met 8, die een positieve impuls kunnen gebruiken
op de taak- werkhouding, het gedrag en/of de sociale
ontwikkeling. De Tweede Haven is er om laagdrempelig,
preventief en snel adequate ondersteuning te bieden aan
scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders in de wijk
Delfshaven. De Tweede Haven is een combinatie van diverse soorten
ondersteuning. Zo ontvangen de leerlingen ondersteuning
in de expertisegroep en van hieruit is er ruimte voor
ambulante ondersteuning op school.

Expertisegroep
De Tweede Haven is een groep waar maximaal 12 leerlingen
gedurende 12 weken bij elkaar komen. Leerlingen werken
per dagdeel aan hun eigen leerdoelen op het gebied van
sociale ontwikkeling, gedrag en/of taakwerkhouding. Zij
doen dit door te werken in thema’s gecombineerd met
meegebracht werk van de stamschool. Hierbij worden de
leerlingen ondersteund door een groepsbegeleider en een
onderwijsassistent.

Ambulante ondersteuning
Naar aanleiding van observaties in de Tweede Haven en door
middel van observaties van de leerling en de leerkracht in de
klas geeft het team adviezen over de aanpak van de leerling.
Tijdens de eindevaluatie en in enkele gevallen eerder wordt
er een eindadvies gegeven over de ondersteuning die een
leerling behoefte.

De leerling in zijn omgeving
Om goede ondersteuning aan de leerling en zijn omgeving
te bieden is het belangrijk dat we van buiten naar binnen
kijken. Wij bedoelen daarmee dat we de omgeving van de
leerling als uitgangspunt nemen om te komen tot een goede
ondersteuningsvraag voor de leerling. Waarom ervaart de
ene leerkracht soms een probleem en de andere niet?
Waarom kan het thuis wel goed gaan en op school niet?
Daarom is het van belang om de verschillende partijen
bij elkaar te brengen, van elkaar te leren en een plan van
aanpak opelkaar af te stemmen.

Hoe komen wij tot plaatsing?
Dat doen we door middel van triage. Triage is een middel
om te komen tot een goede hulpvraag of probleemstelling.
Binnen De Tweede Haven gebruiken wij hiervoor de
methode van het Functioneringsprofiel (FP). Iedereen die
een belangrijke rol speelt in de omgeving van de leerling
krijgt een digitale vragenlijst opgestuurd. Zodra de
vragenlijst is ingevuld zal er door het kernteam van de
Tweede Haven een analyse worden gemaakt. Deze zal
worden gebruikt bij het voeren van het intakegesprek
en is onderdeel van de aannameprocedure.

Aanpak in de Tweede Haven
De pedagogische aanpak vormt, in tegenstelling tot het
reguliere aanbod in het basisonderwijs, de hoofdmoot. De
vaardigheden om te leren leren vormen de kern, zodat
leerlingen weer tot leren kunnen komen. Kennisverwerving
en verwerking staan dan ook niet op de eerste plaats. Door te
werken aan de hand van taakbrieven is er wel aandacht voor
het verwerken van lesstof van de stamschool.
Leerlingen volgen hun eigen leerlijn; waarbij het accent ligt
op hun manier van leren en de sociaal emotionele
ontwikkeling. De aanpak is laagdrempelig en themagericht.

Met wie krijgt u te maken
Het begeleidingsteam van de Tweede Haven bestaat in
principe uit een vaste kern mensen die nauw betrokken
zijn bij de leerlingen. Al dan niet in wisselende
samenstelling zijn dat de mensen die aan tafel
zitten tijdens de gesprekken.

Als tijdens het traject van een leerling blijkt dat expertise
van buitenaf noodzakelijk is, wordt het kernteam in overleg
met ouders uitgebreid. Hierbij kunt u denken aan
schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, wijkteam etc.

Namen en functies
Lisanne Boddé – Groepsbegeleider
Lisette Mikkers - Onderwijsassistente
Mieke van Duijn – Intern begeleider
Astrid Brinks – Locatieleider
Petra de Jager - Interim directeur

Contactgegevens:
De Tweede Haven - locatie Obs Delfshaven
Pieter de Hoochstraat 52
3024CS Rotterdam
010-8208987
detweedehaven@stichtingboor.nlPieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl