Ondersteuningsstructuur

Ondersteuningsstructuur

Met ‘zorg’ wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle leerlingen bedoeld. De term zorg heeft een negatieve lading en impliceert problemen. Als school spreken wij dan ook liever over ondersteuning, een term waaronder alle hulp kan worden geschaard.

Visie op ondersteuning ('zorg') 

“Ieder kind is uniek en elk kind is anders” vormt de basis van het onderwijs op beide locaties. Obs Delfshaven streeft naar onderwijs op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen en waar het onderwijs wordt afgestemd op de behoeftes van de leerlingen. Zelfvertrouwen, samen werken en verantwoordelijkheid zijn in ons onderwijs belangrijke uitgangspunten. 

Groepsleerkracht

De eerste zorg voor leerlingen wordt gegeven door de groepsleerkracht. Groepsleerkrachten blijven ten alle tijden als eerste verantwoordelijk voor de zorg in de groep. Zij zijn ook eindverantwoordelijk voor het wel dan niet behalen van de gestelde doelen. Het is noodzakelijk dat groeps-/ zorgleerkrachten zorgen voor zorgvuldige dossiervorming (zorgmanager). Natuurlijk kan de leerkracht altijd voor advies terecht bij collega’s, SMW-er en IB-er.

 • Signaleren, diagnosticeren, evalueren, registreren;
 • Observeren en registreren;
 • Formuleren van een hulpvraag;
 • Maken, uitvoeren en evalueren van het groepshandelingsplan, onttwikkelingsperspectief en een individueel handelingsplan;
 • Deelname leerling- en groepsbespreking;

 

Intern begeleider

 • Bijhouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de zorg;
 • Maken van nieuw beleid op basis van analyses en evaluaties met de leerkrachten (met terugkoppeling naar de directie in het CvO);
 • Zorgen voor invulling van de “zorgaspecten” in schoolplan, jaarplan en schoolgids;
 • Invulling van het zorgplan;
 • Initiëren van teamvergaderingen rondom zorgthema’s (in overleg met de directie);
 • Analyseren van gesprekken en klassen bezoeken en het doen van aanbevelingen m.b.t. de zorg;
 • Verbeteren van het pedagogisch/didactisch klimaat t.b.v. zorgleerlingen;
 • Aanpassen/ verbeteren van de zorgstructuur in overleg met de directie;
 • Overleg voeren met externen i.v.m. verbetering van kwaliteit en zorg in de school;
 • Begeleiden van ouders van zorgleerlingen;
 • Coördineren van de taken en verantwoordelijkheden binnen de zorg;
 • Aansturen van leerkrachten op het gebied van zorg;
 • Contact onderhouden met externe instanties;
 • Coördineren van leerlingbespreking/ voeren/ analyseren/problemen signaleren;
 • Aanleggen/bewaken/ beheren van leerlingvolgsysteem;
 • Observeren groep of individuele leerling;
 • Deelname beleidskader leerlingenzorg, externe zorgcommissie, deelname IB-overleg;
 • Mede aansturen intervisie bijeenkomsten.

Directie

 • Uitzetten van beleid op basis van analyses en evaluaties.
 • Aanpassen/verbeteren van de zorgstructuur.
 • Passend onderwijs gesprekken voeren met ouders, eventueel samen IB-er
 • Professionalisering van leraren bevorderen.
 • Contact onderhouden met schoolbegeleidingsdienst met betrekken tot schooloverstijgende zaken.

Voor meer informatie over de ondersteuningsstructuur kunt u op school het odnersteuningsplan opvragen of downloaden via de website.

Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl