Onderwijsaanbod

Bij de kleuters werken we met gemengde groepen. Zo zitten er in elke groep kinderen van 4 t/m 6 jaar. In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs het fundament voor het leren gelegd. Het accent ligt hier dan ook op spel en spelen. Hiervoor wordt een rijke leeromgeving gecreëerd waarin de leerlingen binnen een thema betrokken zijn en van waaruit de activiteiten ontstaan. Basisvoorwaarden zijn de communicatie, taal, rekenen en sociaal gedrag.

We gebruiken hiervoor de methode Kleuterplein, de thema’s en doelen worden gekoppeld aan de leerlijn het Jonge Kind in Parnassys. Via verschillende activiteiten werken wij aan deze doelen.  Alle activiteiten, van bouwtafel tot tekentafel staan in het teken van dit thema. Ook tijdens de kringactiviteiten werken we doelgericht met dit thema.  
  
In de groepen 3,4 en 5 komt het lees-, schrijf-, en rekenproces op gang. We werken in groep 3 met de leesmethode Veilig Leren Lezen. In de groepen daarna vervolgt het leesonderwijs met Estafette. Er wordt ook een begin gemaakt met Wereldoriëntatie, zoals Natuur en Techniek, Geschiedenis en Aardrijkskunde. Natuurlijk is er ook volop aandacht voor de expressievakken.                      
Vanaf groep 5 komen alle schoolvakken aan de orde, behalve het vak Engels. Hier wordt in groep 7 een begin mee gemaakt.

Net zoals alle basisscholen werken wij aan de verplichte kerndoelen. Dit doen wij met de volgende methodes:

 

Vakgebied

Methode

Taal

Zin in taal

Staal spelling (groep 4 en 5)

Taalleesland Spelling ( 6 t/m 8)

Veilig leren lezen

Rekenen

Wereld in getallen 4

Lezen

Veilig leren lezen

Estafette

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL (Zilver)

Wereld oriëntatie

Argus Clou Geschiedenis

Argus Clou Aardrijkskunde

Argus Clou Natuur en Techniek

Schrijven

Pennenstreken

Studievaardigheden

Blits

Sociale vorming

Rots en Water

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs in het speellokaal

Lekker fit

2e Taal (groep 7/8)

Groove.me (Engels)

En Action (Frans) – Locatie PdH

Expressie

Moet je doen

Verschillende samengestelde opdrachten

 

Met de methodes alleen lukt het niet om aan de wettelijke kerndoelen te voldoen. Om dit wel te kunnen, besteden wij aandacht aan de volgende thema’s:

  • Burgerschap – de democratische rechtsstaat, identiteit en diversiteit vormen de basis voor deze lessen;
  • Cultureel erfgoed – brede vorming, onder andere aandacht voor de geschiedenis en cultuur van Rotterdam;
  • Lentekriebels – er wordt aandacht besteed aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit;
  • Loopbaanleren – Aandacht voor ervaren en oriënteren op de toekomst;
  • Debatteren – Leerlingen uit het VO verzorgen lessen en workshops in de bovenbouw rondom dit thema;

 

Curriculum.nu

In 2018 buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor elk leergebied gaat een ontwikkelteam (leraren en schoolleiders) aan de slag, in samenwerking met een aantal ontwikkelscholen.

Obs Delfshaven is uitgekozen om deel te nemen aan het onwikkelteam Nederlands. Onder begeleiding van Curriculum.nu gaan wij aan de slag met het herzien van het huidige onderwijsprogramma op het vakgebied Nederlands.

 

Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl