Kennismaken, aanmelden en inschrijven

Kennismaken, aanmelden en inschrijven

Op Delfshaven gelden de volgende regels:

 • Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk.
 • We hanteren een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen; daarboven nemen we geen zij-instromers meer aan.
 • Als er getalsmatig plaats is, volgt de aanmeldingsprocedure.
 • Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Deze tijd gebruikt de school om te onderzoeken of school kan voorzien in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Hierbij wordt er contact opgenomen met de huidige school van het kind.
 • Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.
 • Indien er bij deze kinderen, voordat zij naar de basisschool komen, al sprake is van extra zorg zijn ouders verplicht dit te melden.

In schooljaar 2022-2023 is er in de volgende groepen nog plek voor zij-instromers:

Groep 1, Groep 2, Groep 3 en groep 6

Groep 4 is vol
Groep 5 is vol
Groep 7 is vol

 

Kennismaking op Delfshaven
De eerste kennismaking met onze school bestaat meestal uit een informatief gesprek met directeur of intern begeleider en een rondleiding door de school. Wij nemen daar graag de tijd voor.

In dat gesprek zal de directeur of intern begeleider proberen een duidelijk beeld van OBS Delfshaven te schetsen.

Als de school en de ouders op één lijn zitten kan er worden overgegaan tot een aanmelding. 

Aanmelden op Delfshaven
Het aanmeldformulier wordt ingeleverd bij de directeur of intern begeleider. Dit kan op papier of per mail naar info@obsdelfshaven.nl.

Aan de hand van de gegevens op het aanmeldformulier wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek om over te gaan tot inschrijving

of

wordt er gevraagd naar toestemming om onderzoek te doen of er aan de extra ondersteuningsbehoefte kan worden voldaan.

Tijdens het onderzoek (6 weken tot maximaal 10 weken) komen de volgende overwegingen aan bod:

 • Heeft het kind een specifieke hulpvraag?
 • Hebben ouders toestemming gegeven om informatie in te winnen?
 • Welke ondersteuning heeft de leerling nodig, nu en in de nabije toekomst? Ziet het er naar uit dat de school in deze behoeften kan (blijven) voorzien?
 • Welke hulp moet eventueel van buiten worden gehaald en is het realistisch dat wij deze hulp langdurig kunnen krijgen?
 • Is er voldoende (aanvullende) informatie beschikbaar?

Inschrijven op Delfshaven
Als de school kan voorzien in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en er een besluit tot inschrijving is genomen, worden ouders daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Niet inschrijven
Wanneer uit het onderzoek van de school blijkt dat wij niet in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een kind kunnen voldoen. Wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. U krijgt dan een inhoudelijke onderbouwing waarom de school niet tot inschrijving kan overgaan en waarom de school niet in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kan voorzien. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een brief en wordt na het gesprek gestuurd.

De zorgplicht treedt in werking en er worden afspraken met ouders gemaakt over de te nemen stappen bij het vinden van een passende onderwijsplek.

 Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl