Structuur

Rol van de Leerkracht

De groepsleerkrachten zijn de spil van deze zorg. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. De leerkrachten hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg binnen hun groep en zijn eindverantwoordelijk voor het al dan niet behalen van de gestelde leerdoelen. Hun taken zijn:

 • Signaleren en diagnosticeren: Het vroegtijdig herkennen van onderwijsbehoeften en deze evalueren en registreren.
 • Observeren: Het nauwgezet volgen en vastleggen van de ontwikkeling van leerlingen.
 • Hulpvragen formuleren: Het identificeren van specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen.
 • Ontwikkelingsperspectieven: Samen met de intern begeleider (ib) opstellen van individuele handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven.
 • Actieve deelname: Bijwonen van zorgbesprekingen en overleggen over de groeps- en bouwontwikkeling.

Leerkrachten hebben toegang tot een breed netwerk van collega’s, de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) en de intern begeleider voor advies en ondersteuning.

De rol van de Intern Begeleider

De intern begeleider speelt een cruciale rol in de coördinatie, bewaking en kwaliteitsverbetering van onze ondersteuningsstructuur:

 • Innovatie en beleid: Up-to-date houden van zorgontwikkelingen en het formuleren van nieuw beleid in samenwerking met leerkrachten.
 • Zorgplanning: Bijdragen aan het schoolplan, jaarplan en de schoolgids met specifieke aandacht voor zorgaspecten.
 • Teamondersteuning: Initiëren van vergaderingen over zorgthema’s en het analyseren en verbeteren van het pedagogisch-didactisch klimaat.
 • Extern overleg: Samenwerken met externe instanties om de kwaliteit van zorg te waarborgen.
 • Ouderbegeleiding: Het begeleiden van ouders van zorgleerlingen en het coördineren van interne zorgtaken.

De rol van de Directeur

De directeur vervult een centrale rol in het dagelijkse reilen en zeilen van de school. De focus ligt op het ontwikkelen van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid. Daarnaast zorg de directeur voor de bedrijfsvoering wat zich uit in een gestroomlijnde operatie die het leren en de ontwikkeling van de leerlingen ondersteunt.

De taken omvatten onder meer:

 • Beleidsvoering: Ontwikkelen van strategische beleidsplannen, met een speciale nadruk op onderwijsinnovatie.
 • Operationeel Management: Zorg dragen voor de dagelijkse leiding en het waarborgen van een hoge kwaliteit van onderwijs en faciliteiten.
 • Beleidsuitvoering: Implementeren van beleid na goedkeuring door het bestuur, met het oog op het realiseren van onze onderwijsdoelstellingen.
 • Samenwerking met diverse partners.

Schoolzorgteam

Om school en zorg te verbinden is er op Obs Delfshaven een schoolzorgteam. Aan het team zijn de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en het wijkteam verbonden. Wanneer het nodig is, dan kan het schoolzorgteam op een snellere wijze school en zorg verbinden om het kind en gezin te helpen.