Medezeggenschapsraad

Sinds begin jaren ’80 kent het onderwijs een wettelijke medezeggenschapsregeling. Sindsdien is elke school verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeel en ouders invloed kunnen uitoefenen op het door het bevoegd gezag gevoerde beleid voor hun school. Ook op Obs Delfshaven is een medezeggenschapsraad.

De MR heeft instemmingsrecht als het gaat om het schoolplan en de schoolgids, het schoolreglement, ouderparticipatie, organisatie en meer van dergelijke zaken.

Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over beleidsplannen, personeelsbeleid, enzovoorts.

De MR-leden (ouders) hebben een zittingstermijn van 2 jaar. Nieuwe leden worden ieder jaar door en vanuit de ouders van Obs Delfshaven gekozen. Alle ouders kunnen zich verkiesbaar stellen als er vacatures zijn.