Missie, visie & kernwaarden

Ieder kind is uniek

Alle kinderen zijn in principe welkom bij ons, omdat wij insteken op passend onderwijs. Het team van onze school wil het beste onderwijs bieden in Delfshaven.

Dat doen wij door het creëren van een uitdagende leeromgeving, door ons te richten op maximale onderwijsresultaten en door de talenten van de kinderen in brede zin te herkennen en te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar.

Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze omkijkt, die voor ze zorgt en hen optimale kansen biedt. Op onze school staat het welbevinden van kinderen voorop. Wij maken kinderen bewust van hun eigen verantwoordelijkheid, het leerproces en sociale ontwikkeling. Binnen een goed pedagogisch leef- en werkklimaat stellen wij grenzen aan het gedrag. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor het team en de ouders.

Sterk door verbinding

Wij leren onze kinderen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de kinderen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen biedt. Respect is daarom een belangrijke waarde bij ons op school. De kinderen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. De school werkt nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord.

Ouders dragen de primaire zorg voor een goede opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Daarom zijn ouders gelijkwaardige gesprekspartners. Samen met hen willen wij komen tot een maximale ontplooiing van de talenten van alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.